Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (dále pouze VP) upravují práva a povinnosti uživatelů a provozovatele při používání webu https://roztouzeny.cz (dále „web“) a při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webu.

1. Obecné podmínky

1.1. Provozovatelem webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je Diaetam s.r.o., se sídlem na adrese Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 04891414. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 36801 (dále „provozovatel“).

1.2. Uživatelem webu se pro účely těchto VP rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která web používá, využívá služeb na tom webu či ho jinak užívá.

1.3. Uživatel používáním tohoto webu, využitím služeb na tomto webu či jiným užitím webu souhlasí s těmito VP provozovatele. Pokud jako uživatel s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte jakkoliv tento web

1.4. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

1.5. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb webu a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky a pravidly používání služeb provozovatele.

2. Omezení odpovědnosti provozovatele

2.1. Obsah webu má pouze zábavný charakter. Provozovatel tak neručí za správnost a úplnost informací na webu

2.2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

2.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním tohoto webu.

3. Autorská práva

3.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

3.2. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat a přenášet obsah webu, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

4. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou definovány v samostatném dokumentu na této adrese: https://roztouzeny.cz/ochrana-osobnich-udaju/

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

5.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VP.

5.3. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu jsme@roztouzeny.cz.

Tyto VP nabývají účinnosti dne 1. srpna 2020.

Stáhněte aplikaci a pohodlně poslouchejte.

Stáhnout
×